Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1) Verzending
De goederen worden na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag aan u opgestuurd. Verzending geschiedt via de pakketdienst. Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag van € 4,00. Leveringen buiten Nederland behoren (nog) niet tot de mogelijkheden.

 

2) De afkoelingsperiode

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen waarin zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbonden en het product geretourneerd kan worden, mits de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Bij een retourzending draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. Indien de consument een verkeerde maat/inhoud heeft besteld van een maatafhankelijk product en dit wil omruilen, zijn de extra verzendkosten geheel voor zijn/haar rekening. De consument zal daar apart voor worden gefactureerd. De consument zal in geval van ontbinding van de overeenkomst, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen, minus de door ons gemaakte kosten terug ontvangen.

 

Het recht op ontbinding kan onder omstandigheden worden beperkt of geheel worden uitgesloten, ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Indien van het recht tot beperking of uitsluiting van het recht tot ontbinding door ons gebruik wordt gemaakt, zal dat expliciet in het aanbod vermeld worden.

 

3) De levering

Wij hanteren een leveringstermijn van 3-5 werkdagen bij producten die vanuit voorraad leverbaar zijn. Bij producten die doorbesteld moeten worden hanteren we een termijn van maximaal 30 werkdagen. Indien het product niet vanuit voorraad leverbaar is, krijgt de consument daarover terstond van ons per e-mail bericht. In die e-mail treft u informatie aan over de reden en de vermoedelijke duur van de vertraging. Als de consument langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, heeft deze de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 7 dagen na de kennisgeving, aan de consument terugbetaald.

 

Bij het niet tijdig kunnen leveren van producten bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Imoyer.

 

4) Niet goed - geld terug
Imoyer zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Imoyer betaalt het volledige aankoopbedrag terug indien na levering blijkt dat de producten beschadigd zijn of niet overeenkomen met de bestelde producten. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

 

Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 7 dagen nadat de producten terug zijn ontvangen.

 

5) Garanties
Imoyer maakt in zijn aanbod duidelijk of er sprake is van een garantie, welke voorwaarden daarbij gelden en wie de garantie verstrekt. Imoyer vermeldt dat de garantievoorwaarden de rechten van de consument, zoals die voortvloeien uit dwingend rechtelijke bepalingen of uit de overeenkomst, niet aantasten.

 

6) De kwitantie
Imoyer zal met de producten die geleverd worden een kwitantie meesturen.

 

Eventuele administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

 

7) Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Imoyer garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in door haar uitgegeven mailings en op de website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende mailings of gedurende de op de website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. Imoyer is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website. De betreffende orderregels worden dan geannuleerd en de betaling daarvan teruggestort.